Tidsfrister

Tidsfrister

Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering

8§ Vill markägaren ta ut kontrollavgift ska han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet. Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:172). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas.

Du kan läsa lagen genom att klicka på länken här: Lag om kontrollavgift (1984:318).

8§ Vill markägaren ta ut kontrollavgift ska han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet. Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:172). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas.

Inkassolagen och Datainspektionens allmänna råd

Inkassolagen
5§ Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande verkan betala till överlåtaren eller pantsättaren, skall kravet innehålla en tydlig upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas anvisning om lämpligt betalningssätt. I krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen. I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet. Lag (1981:738).

Datainspektionens allmäna råd – Tidsfrister
Den tidsfrist som anges i inkassokravet bör inte vara kortare än åtta dagar räknat från utsändningsdagen. Används annan postbefordran än normalbrev (A-post) bör fristen förlängas. Betalningsfristen bör också förlängas om postbefordran kan tänkas bli fördröjd på grund av att kravet har skickats i anslutning till en sammanhängande helgperiod. Gäldenären bör ha minst sex dagars frist från det att kravet har tagits emot. Detta gäller även parkeringsavgifter. Ansökan till Kronofogdemyndighet eller domstol eller annan åtgärd bör inte göras tidigare än fyra dagar efter det att den tidsfrist som anges i inkassokravet har gått ut.