Kronofogden

Rätt till ersättning, kostnader

Betalas inte en förfallen skuld, trots påminnelse, är första steget i att rättsligen indriva den att tillställa gäldenären ett inkassokrav enligt inkassolagens bestämmelser.

Fordringsägaren äger rätt till ersättning 180 kr för inkassokrav om detta utformats enligt inkassolagen 5 §. Sker inte betalning trots inkassokrav är nästa steg att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Ansökningsavgiften är 300 kr och ombudsarvodet är 380 kr, d v s totalkostnaden som uppkommer vid en ansökan om betalningsföreläggande är 680 kr.

Kostnaderna uppkommer i samband med att ansökan når KFM. Dessa kostnader belastas den som har skulden, d v s gäldenären.

Verkställighet, kostnader

När Kronofogden meddelat utslag, eller domstolen meddelat dom, kan utslaget eller domen verkställas av Kronofogdemyndigheten genom utmätning hos gäldenären. En utmätning kostar 600 kr, dessa kostnader belastas den som har skulden, d v s gäldenären.

Finns inget att utmäta är det slutliga steget att försätta gäldenären i konkurs. Om fordran inte kan betalas i konkursen försvinner den inte, den finns kvar så länge gäldenären lever, tills fordran preskriberas eller betalas, eller tills gäldenären beviljas skuldsanering.

Uppkomst, registreringslängd

Betalningsanmärkning uppkommer när Kronofogdemyndigheten meddelar utslag i mål om betalningsföreläggande, när det avser en privatperson.

En betalningsanmärkning finns registrerad tre kalenderår för en privatperson. En betalningsanmärkning som uppkom i april 2011 kommer således att vara registrerad till och med april 2014.

Juridiska personer, t ex företag, får även ansökan om betalningsföreläggande registrerad hos kreditupplysningsföretagen. Denna uppgift ligger kvar i två år. Om skulden inte betalas, eller återkallas, utfärdas ett utslag vilket medför att den juridiska personen får en betalningsanmärkning i fem år.

Skyldighet att dementera en betalningsanmärkning

Om en betalningsanmärkning är felaktig är man skyldig att dementera den hos kreditupplysningsföretagen. Grund för dementi är exempelvis om en betalning har mottagits på mottagarkontot innan ett utslag har meddelats av KFM.

Många företag bygger upp hela sin kreditgivning kring de upplysningar de får från kreditupplysningsföretagens register, det är därför oerhört viktigt att dessa register verkligen stämmer. Man får således bara dementera, ”plocka bort”, en betalningsanmärkning om den verkligen är felaktig.